Γνωμοδότηση για Ατομικό Περιστατικό

Συμβουλευτική Γνωμοδότηση για ατομικό περιστατικό μετά από αξιολόγηση στο ΚΕΘΤ

Το πρόγραμμα της συμβουλευτικής γνωμοδότησης απευθύνεται στους λογοθεραπευτές που επιθυμούν να αναλάβουν ή να συνεχίσουν τη θεραπεία με το περιστατικό που παρακολουθούν. Αξιολογούμε μαζί με τον συνάδελφο το περιστατικό στο ΚΕΘΤ και τον υποστηρίζουμε να κατασκευάσει και να αναπτυξει ένα πρόγραμμα θεραπείας που να απαντά στις συνολικές ανάγκες του περιστατικού.

Αριθμός Συμμετεχόντων: ατομική εποπτεία

Συχνότητα: καθορίζεται από την ηλικία του περιστατικού και το πρωτοκόλλο αξιολόγησης

Διάρκεια: εξαρτάται από το πρωτόκολλο αξιολόγησης

Διαθεσιμότητα: οποτεδήποτε

Επίπεδο: μικρή εμπειρία έως υψηλή εξειδίκευση

Δήλωση Ενδιαφέροντος
01

Περιγραφή

Η εξειδικευμένη και συνολική αξιολόγηση ενός παιδιού ή ενηλίκου με διαταραχή στη ροή της ομιλίας είναι απαραίτητη για να θέσει κανείς νέους στόχους ή για να τροποποιήσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα ώστε να καλύπτονται συνολικά οι εξελισσόμενες ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας. Συχνά δεχόμαστε αιτήματα εποπτείας από συναδέλφους που:

  • έχουν ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο θεραπείας με το περιστατικό τους και βρίσκονται σε σημείο επαναπροσδιορισμού των θεραπευτικών στόχων
  • έχουν αποφασίσει την παραπομπή του περιστατικού σε άλλον θεραπευτή για τη συνέχιση της θεραπείας
  • αναλαμβάνουν το συγκεκριμένο περιστατικό υπό προϋποθέσεις και για πρακτικούς λόγους (συνοδά προβλήματα λόγου/ομιλίας επικρατέστερα του τραυλισμού, απόσταση από εξειδικευμένο θεραπευτή,  χρόνοι οικογένειας κλπ)  παρά τη μικρή τους εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας.

Το πρόγραμμα της συμβουλευτικής γνωμοδότησης στοχεύει στην υποστήριξη και ενδυνάμωση ενός θεραπευτή να αναλάβει ή να συνεχίσει τη θεραπεία με το συγκεκριμένο περιστατικό που παρακολουθεί.

Το πρόγραμμα της συμβουλευτικής γνωμοδότησης για ατομικό περιστατικό δίνει τη δυνατότητα σε συναδέλφους να έρθουν στο ΚΕΘΤ μαζί με το περιστατικό τους για μία από κοινού αξιολόγηση και διατύπωση προτάσεων θεραπείας. Μετά τη διατύπωση των προτάσεων θεραπείας δίνονται κατευθύνσεις στον συνάδελφο για να αναλάβει ο ίδιος στο χώρο του τη θεραπεία του πελάτη του. Ο συνάδελφος καθοδηγείται να ανακαλύψει κλινικές δεξιότητες που ήδη έχει σαν θεραπευτής τις οποίες  μπορεί να αξιοποιήσει στη θεραπεία του συγκεκριμένου περιστατικού και υποστηρίζεται να συνειδητοποιήσει άλλες που χρειάζεται να αναπτύξει περαιτέρω. Εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από τον συνάδελφο, η συνεργασία με το ΚΕΘΤ μπορεί να συνεχιστεί με τη μορφή ατομικής εποπτείας.

Συχνές ερωτήσεις για την γνωμοδότηση για ατομικό περιστατικό

Πώς διασφαλίζεται το κύρος του εποπτευόμενου θεραπευτή;

Όλη η διαδικασία γίνεται από κοινού με τον συνάδελφο που έχει την ευθύνη του περιστατικού του και με τρόπο που διασφαλίζεται η επαγγελματική του υπόσταση απέναντι στους γονείς ή τον ενήλικο που παρακολουθεί.

Ποιος αναλαμβάνει το περιστατικό μετά την αξιολόγηση;

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο συνάδελφος αναλαμβάνει αποκλειστικά την επικοινωνία – συμβουλευτική των γονέων/ ενηλίκου και το ΚΕΘΤ δεν επικοινωνεί πλέον με τους γονείς χωρίς να υπάρχει σύμφωνη γνώμη ή σχετικό αίτημα από τον συνάδελφο. Την ευθύνη της θεραπείας του περιστατικού έχει ο συνάδελφος που παρακολουθεί το περιστατικό. Για λόγους δεοντολογίας το ΚΕΘΤ δεσμεύεται να μην αναλάβει τη θεραπεία του παιδιού/ενηλίκου που αξιολογήθηκε ακόμα και αν το ζητήσουν οι γονείς ή ο ενήλικος, εκτός εάν το περιστατικό παραπεμφθεί από τον συνάδελφο στο ΚΕΘΤ. Οι γονείς/ενήλικος ενημερώνονται εξ αρχής για αυτούς τους περιορισμούς.

Πότε μπορεί να γίνει χρονικά μια τέτοια αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση γίνεται στο χώρο του ΚΕΘΤ σε χρόνο που καθορίζεται από το πρόγραμμα θεραπειών και αξιολογήσεων του ΚΕΘΤ σε συνεννόηση και συνεργασία με τον εποπτευόμενο θεραπευτή.

Χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής;

Ναι, για τις ώρες και το περιεχόμενο της εποπτείας.

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language