Ατομική Εποπτεία

Ατομική Εποπτεία

Το ΚΕΘΤ παρέχει ατομική εποπτεία σε μη εξειδικευμένους κλινικούς που έχουν κληθεί να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός περιστατικού διαταραχής στη ροή της ομιλίας οποιασδήποτε ηλικίας. Η ατομική εποπτεία απευθύνεται και σε έμπειρους κλινικούς που θέλουν να αναπτύξουν περεταίρω συγκεκριμένες κλινικές δεξιότητες ή να έχουν την ευκαιρία συζήτησης των δύσκολων περιστατικών τους με έναν εξειδικευμένο και έμπειρο κλινικό.

Αριθμός Συμμετεχόντων: ατομική

Συχνότητα: συμφωνείται με τον εποπτευόμενο

Διάρκεια: 55 λεπτά

Διαθεσιμότητα: έναρξη οποιαδήποτε στιγμή

Επίπεδο: καθόλου εμπειρία έως υψηλή εξειδίκευση

Δήλωση Συμμετοχής
03

Περιγραφή

Η ατομική εποπτεία έχει τη μορφή ισότιμης αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ δύο κλινικών οι οποίοι καλούνται να βάλουν μαζί τις γνώσεις και την εμπειρία τους ο καθένας, για να αναδείξουν τις αναγκαίες κλινικές πρακτικές προς όφελος του περιστατικού και του λιγότερο έμπειρου κλινικού.

Ο λιγότερο έμπειρος κλινικός μπαίνει στην εποπτική σχέση με την κλινική του εμπειρία και την εμπειρία του συγκεκριμένου περιστατικού και ο εμπειρότερος με γνώσεις, δεξιότητες, πληροφορίες, εμπειρία από παρόμοια περιστατικά και την πρόθεση να τα μοιραστεί όλα αυτά με σκοπό την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του πρώτου.

Για εκπαιδευτικούς λόγους η σχέση προσομοιάζει τη σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου και η διαδικασία της εποπτείας προσομοιάζει τη θεραπευτική πράξη. Ο έμπειρος θεραπευτής υποστηρίζει και ενδυναμώνει τον λιγότερο έμπειρο να ανακαλύψει και να κατευθύνει τις κλινικές του δεξιότητες προς τις κατευθύνσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση των αναγκών του περιστατικού του και την προσωπική και επαγγελματική του εξέλιξη.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται διαφέρουν κατά περίπτωση και μπορεί να περιλαμβάνουν επί παραδείγματι τη μελέτη περιστατικού, την ανάλυση βίντεο του πελάτη ή συνεδρίας, τον αναστοχασμό για κλινικές συνεδρίες, τη μελέτη σημαντικών συμβάντων κλπ. Η εποπτεία είναι ατομική και αυτό δίνει την δυνατότητα πλήρους ευελιξίας και εξατομίκευσης ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα του συναδέλφου.

Συχνές Ερωτήσεις για την Ατομική Εποπτεία

Καλύπτονται θεωρητικά θέματα στην ατομική εποπτεία

Σκοπός της ατομικής εποπτείας είναι η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων, όχι η θεωρητική κατάρτηση. Ωστόσο, δίδεται βιβλιογραφία για μελέτη και συζητούνται θεωρητικά θέματα που σχετίζονται με το περιστατικό για τις ανάγκες της εποπτείας.

Πρέπει να έχω περιστατικό τραυλισμού για την εποπτεία;

Συνήθως ναι. Το περιστατικό που φέρνει ο εποπτευόμενος για συζήτηση χρησιμεύει σαν εργαλείο ανάπτυξης και εξέλιξης κλινικών δεξιοτήτων. Η θεωρητική εκπαίδευση παρέχεται από τα σεμινάρια που έχουν κλινικό προσανατολισμό.

Πρέπει να παρακολουθήσω σεμινάριο πριν την εποπτεία;

Δεν είναι απαραίτητο, αλλά η παρακολούθηση ενός από τα βασικά σεμινάρια του ΚΕΘΤ δίνει τη θεωρητική βάση και το πλαίσιο συζήτησης κλινικού περιστατικού. Μειώνεται με αυτόν τον τρόπο ο χρόνος που αναλώνεται σε θεωρητικά θέματα κατά τη διάρκεια της εποπτείας.

Χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής;

Ναι, για τις ώρες και το περιεχόμενο της εποπτείας.

Είπαν για το πρόγραμμα εποπτειών

“Our passion are skill, our expertise is in engineering. From startups to Fortune, we consult on product testing and design for mass production.”
Διαβάστε όλο το κείμενο

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language