Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία στο ΚΕΘΤ

Το Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού είναι ένα κέντρο λογοθεραπείας εξειδικευμένο στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Παρέχουμε λογοθεραπεία για τον τραυλισμό και τις άλλες διαταραχές λόγου και ομιλίας παιδιών και ενηλίκων. Για τα παιδιά και ενηλίκους που έχουν ανάγκη συμπληρωματικές θεραπείες όπως για παράδειγμα εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία ή ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα, συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους επαγγελματίες από τις αντίστοιχες ειδικότητες και με τους επαγγελματίες που επιλέγουν οι πελάτες μας να συνεργαστούν. Διασφαλίζουμε με τον τρόπο αυτό ότι το παιδί ή ο ενήλικας δέχεται εξειδικευμένη βοήθεια από κατάλληλα καταρτισμένο ειδικό.

Ενδυναμώνουμε τους γονείς ή τους ενηλίκους να επιλέξουν τον ειδικό που θεωρούν ότι καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και υποστηρίζουμε την επιλογή τους.

Ο τραυλισμός γίνεται εύκολα αντιληπτός, τις περισσότερες φορές, και είναι αυτός που συχνά δημιουργεί ανησυχία στους γονείς και τους οδηγεί σε εμάς. Η διερεύνηση για τον τραυλισμό που διενεργούμε στο ΚΕΘΤ για κάθε παιδί που απευθύνεται σε εμάς, περιλαμβάνει πλήρη αξιολόγηση του γλωσσικού συστήματος. Από αυτή τη διερεύνηση συχνά αναδεικνύονται και άλλες υποκείμενες ή συνοδές δυσκολίες λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας. Στο Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού καλύπτουμε τις συνολικές ανάγκες λογοθεραπείας για παιδιά και ενηλίκους με τραυλισμό. Παιδιά που τραυλίζουν και παράλληλα εμφανίζουν διαταραχές όπως για παράδειγμα φωνολογικές και αρθρωτικές διαταραχές, αυτισμό, δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ, γλωσσικές διαταραχές, καλύπτονται πλήρως από τα λογοθεραπευτικά μας προγράμματα. Διαβάστε περισσότερα.

Καλύπτουμε τις συνολικές ανάγκες του παιδιού ή ενηλίκου με ιδιαίτερο τρόπο που συνδυάζει τη λογοθεραπεία τραυλισμού και τη εξειδικευμένη λογοθεραπεία δυσκολιών που μπορεί να συνοδεύουν τον τραυλισμό.

Είμαστε μια δυναμική Θεραπευτική Ομάδα. Διατηρούμε υψηλό επίπεδο κατάρτισης και επιμορφωνόμαστε συνεχώς για τις περισσότερες εξελικτικές και οργανικές διαταραχές λόγου και ομιλίας. Ακολουθούμε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διατηρούμε τις προϋποθέσεις για την κλινική άσκηση του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή καθώς και τις προϋποθέσεις για την κλινική εξειδίκευση στις διαταραχές ροής ομιλίας (τον τραυλισμό και τον βατταρισμό – ταχυλαλία).

Δυσκολίες που μπορεί να συνυπάρχουν με τον τραυλισμό

Οι δυσκολίες που αναφέρουμε παρακάτω μπορεί να συνυπάρχουν με τον τραυλισμό χωρίς ωστόσο να είναι οι μόνες. Οι παρακάτω διαταραχές δεν προκαλούνται από τον τραυλισμό ούτε προκαλούν τραυλισμό. Το παιδί που τραυλίζει μπορεί να εμφανίζει μία ή περισσότερες από αυτές ανεξάρτητα με τον τραυλισμό. Έχει δηλαδή τις ίδιες πιθανότητες να τις εμφανίσει, με ένα οποιοδήποτε άλλο παιδί που δεν τραυλίζει.

Φωνολογικές και Αρθρωτικές Διαταραχές

Ένα μεγάλο ποσοστό παιδιών προσχολικής ηλικίας αργεί στην εξέλιξη της ομιλίας, χωρίς να υπάρχει οργανική πάθηση που να δικαιολογεί αυτή την καθυστέρηση. Τα συμπτώματα είναι μη καθαρή, δυσνόητη ομιλία με αντικατάσταση, μετάθεση ή απαλοιφή συμφώνων στις λέξεις. Το πρόβλημα έγκειται σε μια κεντρική δυσκολία στην αντίληψη, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων σε λέξεις στο φωνολογικό σύστημα της γλώσσας. Τέτοιες δυσκολίες κατατάσσονται στην ομάδα των εξελικτικών φωνολογικών διαταραχών. Η δυσνόητη ομιλία που οφείλεται σε αλλοίωση των φθόγγων, σε έλλειψη ακρίβειας στην άρθρωση ή σε δυσκολία εκφοράς της ακολουθίας των φθόγγων που αποτελούν τη λέξη, μπορεί να καταδεικνύει νευρολογικά, ανατομικά ή λειτουργικά προβλήματα. Οι δυσκολίες αυτές είναι αρθρωτικές, αποτελούν ξεχωριστές διαγνωστικές κατηγορίες αλλά μπορεί να συνυπάρχουν με τις φωνολογικές διαταραχές.

Διαγνωστικές κατηγορίες: Εξελικτική Φωνολογική Διαταραχή, Εξελικτική Φωνολογική Ανωριμότητα, Διαταραχές στη Φωνολογική Επίγνωση, Εξελικτικές Αρθρωτικές Διαταραχές (δυσαρθρία, δυσπραξία, αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών και λειτουργικών αποκλίσεων των οργάνων της άρθρωσης)

Εξελικτικές Γλωσσικές Διαταραχές

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει δυσκολίες στην κατανόηση, στην έκφραση ή στη χρήση του λόγου που μπορεί να οφείλονται σε περιβαλλοντικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες αλλά συχνότερα σε μια κεντρική διαταραχή στην ανάπτυξη του γλωσσικού συστήματος γνωστή ως Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Οι δυσκολίες μπορεί να αφορούν στη μορφή (σύνταξη, μορφολογία, γραμματική, φωνολογία), στο περιεχόμενο (έννοιες, λεξιλόγιο) ή στη χρήση του λόγου (χρήση ιδιοσυγκρατική ή ακατάλληλη για την επικοινωνιακή περίσταση). Το ποσοστό των παιδιών προσχολικής ηλικίας με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή φτάνει το 7% του πληθυσμού αλλά το ποσοστό των παιδιών που περιλαμβάνει και γενικότερες ανωριμότητες στο γλωσσικό σύστημα κυμαίνεται και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 19%.

Διαγνωστικές κατηγορίες: Γλωσσική Διαταραχή ή Γλωσσική Καθυστέρηση, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI: Specific Language Impairement), Πραγματολογική Γλωσσική Διαταραχή (PLI: Pragmatic Language Impairement) και άλλες Πραγματολογικές Διαταραχές, Γλωσσικές Δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση.

Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος

Επικοινωνιακές διαταραχές που σχετίζονται με δυσκολίες στη επικοινωνιακή χρήση του λόγου, στην κατανόηση του συμβολισμού των γλωσσικών μηνυμάτων, στην κατανόηση των κοινωνικών κανόνων, στην αντίληψη και εφαρμογή κανόνων κοινωνικής και επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης, στην κατεύθυνση της προσοχής προς συγκεκριμένα ερεθίσματα, στην πρόσληψη και επεξεργασία ερεθισμάτων. Η συμπτωματολογία διαφέρει ως προς το είδος και τη σοβαρότητα από παιδί σε παιδί. Μπορεί να αφορά στον γλωσσικό, γνωστικό, κοινωνικό και επικοινωνιακό τομέα, με πολλές διαγνωστικές υποκατηγορίες υπό τον γενικό όρο ΔΑΦ: Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος.

Διαγνωστικές κατηγορίες: Αυτισμός, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, Πραγματολογική Γλωσσική Διαταραχή, Σύνδρομο Asperger (Αυτισμός Υψηλής Λειτουργικότητας)

Διαταραχές του Γραπτού Λόγου – Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Γραπτός και προφορικός λόγος αποτελούν όψεις ενός ενιαίου γλωσσικού συστήματος. Οι διαταραχές της ομιλούμενης γλώσσας, σαν διαταραχές του ενιαίου γλωσσικού συστήματος, μεταφέρονται σαν δυσκολίες και στο γραπτό λόγο. Ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει διαφορετικής αιτιολογίας δυσκολίες στη μάθηση, στην ανάγνωση, στη γραφή και στην ορθογραφία. Η δυσλεξία είναι μία από αυτές τις δυσκολίες, επηρεάζει την ανάγνωση ή /και τη γραφή, είναι οργανικής αιτιολογίας και οφείλεται σε δυσκολίες της φωνολογικής επεξεργασίας και κωδικοποίησης, σε δυσκολίες στη μνήμη εργασίας, δυσκολίες στην ταχύτητα επεξεργασίας ερεθισμάτων και στην αυτοματοποίηση δεξιοτήτων.

Διαγνωστικές Κατηγορίες: Αργοί Αναγνώστες, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία, Δυσορθογραφία.

Δυσπλασίες και Λειτουργικά Προβλήματα των Οργάνων της Άρθρωσης και της Φώνησης

Σε ορισμένα παιδιά υπάρχουν ανατομικά ή λειτουργικά προβλήματα στις γνάθους ή στη στοματική κοιλότητα. Παράδειγμα τέτοιων προβλημάτων είναι η παθολογική σύγκλιση των γνάθων (προγναθισμός ή οπισθογναθία) ή το μέγεθος της γλώσσας. Τέτοιου είδους ανατομικές παραλλαγές μπορεί να επηρεάζουν την άρθρωση.

Οι σχιστίες του χείλους ή/και της υπερώας είναι μια άλλη ανατομική παραλλαγή. Είναι μια δυσπλασία με την οποία γεννιούνται τα παιδιά για την οποία, μετά τη χειρουργική αποκατάσταση, απαιτείται παρακολούθηση της εξέλιξης της ομιλίας και του λόγου και λογοθεραπεία για τις αρθρωτικές δυσκολίες που πιθανώς να εμφανιστούν.

Στη κατηγορία των ανατομικά ή λειτουργικών προβλημάτων ανήκει και η δυσλειτουργία του ρινοφαρυγγικού σφικτήρα (velopharengeal incompetence). Ο ρινοφαρυγγικός σφικτήρας βρίσκεται στο πίσω και άνω μέρος του στόματος και απομονώνει τη ρινική κοιλότητα κατά την παραγωγή ομιλίας ώστε ο αέρας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των φθόγγων να μη βγαίνει από τη μύτη αλλά από το στόμα. Προβλήματα στη λειτουργία αυτού του σφικτήρα οδηγούν σε δυσκολίες παραγωγής ορισμένων συμφώνων και σε προβλήματα έρρινης χροιάς.

Λειτουργικές ή συγγενείς παθήσεις των φωνητικών χορδών μπορεί να προκαλούν αλλοιώσεις στην ποιότητα της φωνής όπως η βραχνάδα.

Διαγνωστικές Κατηγορίες: Αρθρωτική διαταραχή, Ρινολαλία – Δυσλειτουργία του Υπερωϊο-ρινοφαρυγγικού σφικτήρα, Δυσφωνία

Νευρολογικές παθήσεις παιδιών και ενηλίκων

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή άλλες νευρολογικές παθήσεις ή σύνδρομα. Μεταξύ άλλων δυσκολιών, τα παιδιά αυτά εμφανίζουν επικοινωνιακές διαταραχές που μπορεί να οφείλονται στη μεμονωμένη ή αθροιστική παρουσία παθήσεων όπως η δυσαρθρία, η δυσπραξία, η αφασία, η δυσφαγία, οι γνωστικές ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες.

Αντίστοιχα ενήλικοι που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, ή εμφανίζουν κάποια εκφυλιστική ή άλλη νευρολογική πάθηση χρήζουν λογοθεραπείας.

Ο τραυλισμός που μπορεί  να εμφανίζουν τα παιδιά ή οι ενήλικοι με νευρολογικές παθήσεις είναι νευρογενής τραυλισμός. Σχετίζεται δηλαδή με την κεντρική νευρολογική βλάβη ή πάθηση.

Διαγνωστικές Κατηγορίες: Αρθρωτικές Διαταραχές (δυσαρθρία, δυσπραξία), Νευρογενείς Γλωσσικές Διαταραχές, Αφασία, Δυσφαγία, Νευρογενείς Δυσφωνίες, Νοητική Υστέρηση, Άνοια.

Όποια κι αν είναι η ανάγκη για λογοθεραπευτική παρέμβαση, τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας του ΚΕΘΤ, συνεργάζονται με τους γονείς και το παιδί για να συναποφασίσουν το πρόγραμμα λογοθεραπείας που απαντά καλύτερα στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Ιεραρχούνται οι ανάγκες και επιλέγονται προτεραιότητες ώστε η λογοθεραπεία να έχει αποτελέσματα που θα επιφέρουν σημαντική αλλαγή στην επικοινωνία, τη λειτουργικότητα του παιδιού και την ποιότητα ζωής του παιδιού και της οικογένειας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language