Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Τραυλισμός

British Stammering Association
http://www.stammering.org

International Stuttering Association
http://www.stutterisa.org

Stuttering Foundation of America
http://www.stuttersfa.org

National Stuttering Association, USA
http://www.nsastutter.org

IFA – International Fluency Association
http://www.theifa.org

International Cluttering Association (ICA)
http://associations.missouristate.edu/ICA/

CAPS – Canadian Association for People Who Stutter
http://webcon.net

ELSA (European League of Stuttering Associations)
http://www.europe.is/elsa

Michael Palin Centre for Stammering Children
www.stammeringcentre.org

Special Interest Group in Disorders of Fluency (SIG)
http://www.fluencysig.org.uk

Stammering and the Disability Discrimination Act 1995
http://www.atyrer.demon.co.uk/stammer/dda

Personal Construct Psychology
http://repgrid.com

Casa Futura Technologies
http://www.fluencydevices.com

Επαγγελματικοί Σύλλογοι

Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών
http://www.logopedists.gr

Βρετανικός Σύλλογος Λογοπεδικών
http://www.rcslt.org

Αμερικανικός Σύλλογος Λογοπεδικών
http://www.asha.org

Language