Λεξιπόντιξ – Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Εκπαίδευση λογοθεραπευτών στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία και τη Θεραπεία του Προγράμματος
Επίσημη εκπαίδευση στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ. Η εκπαίδευση παρέχεται σε συνεργασία του ΚΕΘΤ με το Κέντρο ΕY ΛΕΓEIN

Επίπεδο Εκπαίδευσης Λεξιπόντιξ:  επίπεδο 1 & 2

Απευθύνεται σε: λογοθεραπευτές

Συνολική Διάρκεια: 40 ώρες – 5 ημέρες

Διαθεσιμότητα: 1 σεμινάριο το χρόνο

Αριθμός Συμμετεχόντων:  40

05-omada ketht lxpntx

Περιγραφή

Το διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδεύει τους λογοθεραπευτές στη Διερευνητική Διαδικασία και στη Θεραπεία του προγράμματος Λεξιπόντιξ.

Η εκπαίδευση στη Διερευνητική Διαδικασία παρέχει στον λογοθεραπευτή τα εργαλεία και τις γνώσεις να αξιολογεί τη συνολική εμπειρία τραυλισμού των παιδιών σχολικής ηλικίας στη βάση του ICF (International Classification of Functioning and Disability) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση σε σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα σε σχέση με παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν
 • Εκπαίδευση στις διαδικασίες της Διερευνητικής Διαδικασίας (αξιολόγησης)
 • Εκπαίδευση στη χρήση των Διερευνητικών Εργαλείων του προγράμματος τα οποία παρέχονται στους συμμετέχοντες (δομημένες συνεντεύξεις οικογένειας, γονέων και παιδιού, πρωτόκολλο σωματικής λειτουργίας, δομημένα ερωτηματολόγια, μετρήσεις/αξιολόγηση ροής ομιλίας)
 • Εκπαίδευση στην ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων και στην οργάνωσή τους σε συνοπτικό πίνακα (Χάρτη Διατύπωσης του Προγράμματος)
 • Εκπαίδευση στο σχεδιασμό του πλάνου θεραπείας με βάση τα δεδομένα της Διερευνητικής Διαδικασίας
 • Εκπαίδευση στο θεραπευτικό ρόλο του κλινικού που καλείται να διερευνήσει την εμπειρία του τραυλισμού ενός παιδιού σχολικής ηλικίας.

Η Διερευνητική Διαδικασία του Προγράμματος Λεξιπόντιξ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας που τραυλίζουν ανεξάρτητα με το αν θα ακολουθήσουν το θεραπευτικό πρόγραμμα Λεξιπόντιξ, είναι όμως απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα παιδί στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ.

Η εκπαίδευση στη Θεραπεία του προγράμματος Λεξιπόντιξ εκπαιδεύει τον λογοθεραπευτή να σχεδιάζει και να υλοποιεί το πρόγραμμα παρέμβασης ΛΕΞΙΠΟΝΤΙΞ σε παιδιά σχολικής ηλικίας και περιλαμβάνει:

 • Σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα για τις παρεμβάσεις σε παιδιά σχολικής ηλικίας με τραυλισμό
 • Σύνοψη των διαδικασιών της Διερευνητικής Διαδικασίας (αξιολόγησης) του προγράμματος και του Χάρτη Διατύπωσης (από την εκπαίδευση επιπέδου-1)
 • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα κλινικά εργαλεία του προγράμματος Λεξιπόντιξ: Μπλέ Εργαλεία (κλινικές πρακτικές PCI), Κόκκινα Εργαλεία (κλινικές πρακτικές CBT), Κίτρινα Εργαλεία (τεχνικές ομιλίας Fluency Shaping & Block Modification)
 • Εκπαίδευση στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εξατομικευμένου πλάνου θεραπείας με βάση τα δεδομένα της Διερευνητικής Διαδικασίας
 • Εκπαίδευση στην αναθεώρηση πλάνου θεραπείας με βάση την εξέλιξη της θεραπείας
 • Εκπαίδευση στο θεραπευτικό ρόλο του κλινικού που καλείται να οργανώσει θεραπευτικές εμπειρίες για την επικοινωνιακή αναδόμηση ενός παιδιού σχολικής ηλικίας στη βάση της Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT)

Συχνές ερωτήσεις για το σεμινάριο Λεξιπόντιξ

Τι είναι το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ;

Το Πρόγραμμα Λεξιπόντιξ αποτελεί ένα δομημένο πρόγραμμα θεραπείας για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Η θεραπεία στοχεύει στην αναδόμηση της συνολικής εμπειρίας του τραυλισμού του παιδιού που τραυλίζει. Περιλαμβάνει τεχνικές ομιλίας, κλινικά εργαλεία για τις σκέψεις και τα συναισθήματα και στρατηγικές υποστήριξης από πρόσωπα του περιβάλλοντος. Μέσω της θεραπείας, παιδί και γονείς διευκολύνονται να επιτύχουν επιθυμητές αλλαγές στην ομιλία και την επικοινωνιακή λειτουργικότητα. Αξιοποιούνται κλινικές πρακτικές Βραχείας Θεραπείας Εστίασης στη Λύση (SFBT), Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT), Θεραπείας Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού (PCI) σε συνδυασμό με Τεχνικές ροής Ομιλίας (Block Modification & Fluency Shaping). Η θεραπεία διαρκεί 13 συνεδρίες (4 μήνες).

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης;

Ναι, δίνεται βεβαίωση επίσημης εκπαίδευσης στη Διερευνητική Διαδικασία (Επίπεδο-1) και στη Θεραπεία του προγράμματος Λεξιπόντιξ (Επίπεδο-2)

Το εγχειρίδιο παρέχεται;

Ναι, και τα δύο εγχειρίδια του προγράμματος παρέχονται στο σεμινάριο: 1.Φούρλας, Γ. & Μαρούσος, Δ. (2018). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία. Αθήνα: Κωνσταντάρας, Ιατρικές Εκδόσεις.  2. Φούρλας, Γ. & Μαρούσος, Δ. (2019). Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. Τόμος ΙI: Θεραπεία. Αθήνα: Κωνσταντάρας, Ιατρικές Εκδόσεις. Παρέχονται επίσης, δύο ηλεκτρονικά αρχεία, 100 σελίδων περίπου το καθένα, με τις φόρμες  και τα καρτοπαιχνίδια που χρησιμοποιούνται στη Διερεύνηση και τη Θεραπεία.

Πόσα είναι τα επίπεδα εκπαίδευσης Λεξιπόντιξ;

Η εκπαίδευση στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ περιλαμβάνει 4 επίπεδα εκπαίδευσης με διαφορετικό περιεχόμενο το καθένα. Κάθε επίπεδο δίνει  διαφορετικά δικαιώματα στον κλινικό που εκπαιδεύεται στο πρόγραμμα. Το επίπεδο 4 δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης υλοποίησης του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Δείτε τα επίπεδα εκπαίδευσης .

Οι ώρες προσμετρούνται στον EFS;

Ναι, οι ώρες παρακολούθησης μπορούν να συνυπολογιστούν στις ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη διατήρηση ή απόκτηση του τίτλου European Fuency Specialist (EFS)

Είπαν για το Σεμινάριο

” Ένα σεμινάριο με ισορροπία θεωρητικού και βιωματικού μέρους. Με συνέπεια στο χρόνο και σεβασμό στους συμμετέχοντες. Ένιωσα άνετα να μοιραστώ ιδέες και προβληματισμούς με βοήθησε πολύ η αμεσότητα των εισηγητών. Ένα πρόγραμμα (Λεξιπόντιξ) που δίνει σταθερά βάση σε κάθε βήμα για τις θεραπείες ανεξαρτήτου εμπειρίας. Έχω μια εικόνα: πριν το σεμινάριο, ο τραυλισμός ήταν μια περιοχή γεμάτη μπλεγμένες γνώσεις σαν σκοινιά δεμένα, γεμάτα κόμπους. Σήμερα νιώθω ότι τα σχοινιά είναι εργαλεία από  τα οποία μπορώ να κρατηθώ για να πάω παραπέρα εκτιμώντας το που βρίσκομαι την κάθε στιγμή. Ευχαριστώ! ”       

” Εξαιρετικό! Ήταν διαδραστικό, οργανωμένο, με σεβασμό στο κοινό. Ένιωσα πολύ άνετα και απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα μου. Έχοντας εμπειρία από παρακολουθήσεις αρκετών σεμιναρίων το κατατάσσω στα καλύτερα. Περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ.”

” Το σεμινάριο Λεξιπόντιξ δίνει την ευκαιρία στο θεραπευτή να έχει μια ολιστική προσέγγιση στον τραυλισμό. Ενισχύει τον τρόπο συλλογής δεδομένων καθώς και την οργάνωση τους  σε πεδία. Εστιάζει στο θετικό, στις γνώσεις και δεξιότητες που ήδη έχουμε.”

” Από τα πιο χρήσιμα σεμινάρια στην επαγγελματική μου εκπαίδευση. Μας αλλάζει θετικά ως θεραπευτές και ανθρώπους.”

Διαβάστε όλο το κείμενο

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language