Δουλεύοντας με παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που τραυλίζουν

Δουλεύοντας με παιδιά, εφήβους και ενηλίκους που τραυλίζουν

Ημερήσιο σεμινάριο στη θεραπεία του τραυλισμού για λογοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να ασχοληθούν κλινικά με τις διαταραχές ροής της ομιλίας. Το σεμινάριο είναι εισαγωγικό και για αυτό δεν προϋποθέτει γνώσεις πάνω στις διαταραχές ροής της ομιλίας ή προηγούμενη κλινική εμπειρία με τη συγκεκριμένη κατηγορία διαταραχών.

Επίπεδο:  1

Απευθύνεται: σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, γιατρούς.

Διάρκεια: 8 ώρες

Διαθεσιμότητα: κατόπιν αιτήματος από φορείς

Αριθμός Συμμετεχόντων:  30

Δήλωση Συμμετοχής
seminar-3

Περιγραφή

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • θα γνωρίζουν το σύγχρονο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιμετωπίζονται οι διαταραχές ροής της ομιλίας
 • θα αναγνωρίζουν τις κλινικές ιδιαιτερότητες κάθε ηλικιακής ομάδας προσώπων που τραυλίζουν και θα μπορούν να κατανοήσουν τις θεραπευτικές ανάγκες κάθε ηλικίας
 • θα έχουν εκτεθεί στο θεωρητικό υπόβαθρο και θα μπορούν να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές στις κυριότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις
 • θα έχουν επισημάνει διαγνωστικά κριτήρια, κλινικές πρακτικές και αποτελέσματα της θεραπείας μέσα από την παρουσίαση κλινικών παραδειγμάτων
 • θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ποιες κλινικές δεξιότητες ήδη έχουν σαν θεραπευτές που μπορούν να αξιοποιήσουν στη θεραπεία των διαταραχών ροής της ομιλίας και ποιες χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω

Το σεμινάριο έχει αλληλεπιδραστικό χαρακτήρα. Τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα συζητούνται σε συνδυασμό με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών και βιντεοσκοπημένου υλικού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν, να σχολιάσουν και να συζητήσουν τα δεδομένα με βάση τη δική τους εμπειρία και γνώση και να συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στην τελική διαμόρφωση του περιεχομένου του σεμιναρίου.

Τομείς που καλύπτονται στο σεμινάριο

Θεωρητικό Πλαίσιο – Αξιολόγηση και Θεραπεία στην Προσχολική Ηλικία

 • κατηγοριοποίηση, διαφορική διάγνωση, αιτιολογία, συννοσηρότητα, μοντέλα ερμηνείας των διαταραχών ροής της ομιλίας
 • γενικές αρχές αξιολόγησης και παρέμβασης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Θεραπευτικές προσεγγίσεις για παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και ενηλίκους

 • συζήτηση θεωριών και προσεγγίσεων (family communication skills therapy, block modification therapy, fluency shaping, avoidance reduction therapy, cognitive behavior therapy, solution focused brief therapy, personal construct therapy).
 • ατομικές  και ομαδικές θεραπείες
 • δουλεύοντας με την οικογένεια
 • δουλεύοντας με τους εκπαιδευτικούς

Παρουσίαση – ανάλυση – συζήτηση περιστατικών

 • παρουσίαση περιστατικών του ΚΕΘΤ – βίντεο – συζήτηση

Κλινικά θέματα – συζήτηση

 • η έννοια της θεραπείας στις διαταραχές ροής και οι κλινικές δεξιότητες του θεραπευτή τραυλισμού
 • αναποτελεσματικές κλινικές πρακτικές, πότε παρεμβαίνουμε, διάρκεια θεραπείας, παλινδρόμηση
 • συζήτηση για περιστατικά των συμμετεχόντων – απαντήσεις σε ερωτήσεις
 • διαδικτυακές υπηρεσίες ΚΕΘΤ, “Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας” του  ΠΣΛ, το σωματείο “Πρωτοβουλία Προσώπων που Τραυλίζουν”

Συχνές ερωτήσεις για το σεμινάριο

Τι σημαίνει σεμινάριο Επιπέδου-1;

Τα σεμινάρια του ΚΕΘΤ διαβαθμίζονται σε 3 επίπεδα ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης που παρέχουν: Τα σεμινάρια σε Επίπεδο-3 απευθύνονται σε λογοθεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας χωρίς εμπειρία  ή με μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Παρέχουν εισαγωγικές γενικές γνώσεις που δημιουργούν ένα πλαίσιο σκέψης και στάσης απέναντι στις διαταραχές ροής της ομιλίας απαραίτητο για την περεταίρω κλινική και θεωρητική μελέτη τους. Επίσης, κατάκτηση εισαγωγικών γνώσεων για την παρακολούθηση σεμιναρίων της διαβάθμισης 2. Η εκπαίδευση διαβάθμισης 1 είναι επαρκής για κλινική εργασία με τις διαταραχές ροής της ομιλίας με ταυτόχρονη εποπτεία.

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης;

Ναι, δίνεται βεβαίωση στην οποία αναγράφονται οι ώρες παρακολούθησης, το περιεχόμενο του σεμιναρίου και το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Οι ώρες προσμετρούνται στον EFS;

Ναι, οι ώρες παρακολούθησης μπορούν να συνυπολογιστούν στις ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη διατήρηση ή απόκτηση του τίτλου European Fuency Specialist (EFS)

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language