Ξεκινώ να Δουλεύω με Τραυλισμό

WEBINAR: Ξεκινώ να δουλεύω με τραυλισμό

Εισαγωγικό διαδικτυακό σεμινάριο 8 ωρών στη θεραπεία τραυλισμού στη θεραπεία του τραυλισμού για λογοθεραπευτές που θέλουν να ασχοληθούν κλινικά με τις διαταραχές ροής της ομιλίας. Το σεμινάριο δεν προϋποθέτει γνώσεις πάνω στις διαταραχές ροής της ομιλίας ή προηγούμενη κλινική εμπειρία με τη συγκεκριμένη κατηγορία διαταραχών.

Επίπεδο:  1

Απευθύνεται: σε λογοθεραπευτές

Διάρκεια: 8 ώρες (2 ημέρες Χ 4 ώρες)

Διαθεσιμότητα: 2 webinars τον χρόνο ή κατόπιν αιτήματος

Αριθμός Συμμετεχόντων: 50

Δήλωση Συμμετοχής
05

Περιγραφή

Μαθησιακό Αποτέλεσμα

Στο τέλος του διαδικτυακού σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • θα γνωρίζουν το σύγχρονο θεωρητικό και κλινικό πλαίσιο αντιμετώπισης των διαταραχών ροής ομιλίας
 • θα γνωρίζουν διαγνωστικά κριτήρια και κλινικές πρακτικές διάγνωσης
 • θα κατανοούν τις θεραπευτικές ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας
 • θα αναγνωρίζουν ομοιότητες και διαφορές στις κυριότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις
 • θα αναγνωρίζουν κλινικές δεξιότητες που ήδη έχουν σαν θεραπευτές που μπορούν να αξιοποιήσουν στη θεραπεία των διαταραχών ροής της ομιλίας και κλινικές δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν περαιτέρω
 • θα σχεδιάσουν ένα πλάνο ενεργειών για την κλινική τους εξέλιξη.

Το διαδικτυακό σεμινάριο γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας webinar που διευκολύνει τη διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την παρουσίαση  του απαραίτητου οπτικοακουστικού υλικού και την υλοποίηση των εργασιών.

Τομείς που καλύπτονται στο σεμινάριο

A. Θεωρητικό Πλαίσιο

 • ορισμός, ταξινόμηση και διαφορική διάγνωση διαταραχών ροής ομιλίας
 • αιτιολογία και συννοσηρότητα

Β. Αξιολόγηση και Θεραπεία στην Προσχολική Ηλικία

 • γενικές αρχές αξιολόγησης και παρέμβασης για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας
 • θεραπευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

Γ. Θεραπευτικές προσεγγίσεις για παιδιά σχολικής ηλικίας,

 • θεωρητικό πλαίσιο και γενικές αρχές αξιολόγησης και παρέμβασης στη σχολική ηλικία
 • παρεμβάσεις στη σχολική ηλικία (family communication skills therapy, block modification therapy, fluency shaping, cognitive behavior therapy, solution focused brief therapy).

Δ. Δουλεύοντας με εφήβους και ενηλίκους

 • διαφοροποίηση του τραυλισμού στην εφηβική ηλικία και στην ενήλικη ζωή
 • θεραπευτικές παρεμβάσεις για εφήβους και ενηλίκους
 • ατομικές και ομαδικές θεραπείες

Ε. Συζήτηση – πιθανά θέματα.

 • κλινικές δεξιότητες, επάρκεια και πιστοποιημένη εξειδίκευση του θεραπευτή τραυλισμού
 • συνεργασία με άλλες ειδικότητες
 • αναποτελεσματικές κλινικές πρακτικές, χρονική στιγμή παρέμβασης, διάρκεια θεραπείας, παλινδρόμηση.
 • διαδικτυακές υπηρεσίες ΚΕΘΤ για λογοθεραπευτές
 • Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος στις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας του ΠΣΛ και σωματείο “Πρωτοβουλία Προσώπων που Τραυλίζουν”
 • άλλα…

Η δομή, το περιεχόμενο και η έμφαση που θα δοθεί σε κάθε ενότητα του σεμιναρίου μπορεί να τροποποιηθεί με βάση την εμπειρία και τα ενδιαφέροντα κάθε ομάδας εκπαιδευομένων καθώς με και την ροή της εκπαίδευσης.

Συχνές ερωτήσεις για το σεμινάριο

Τι είναι τα webinars;

Τα webinars του ΚΕΘΤ είναι διαδικτυακά σεμινάρια που παρακολουθούν οι συμμετέχοντες από τον δικό τους χώρο και τον υπολογιστή τους. Τα διαδικτυακά σεμινάρια γίνονται μέσω ειδικής πλατφόρμας webinar που διευκολύνει τη διαδραστική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, την παρουσίαση  του απαραίτητου οπτικοακουστικού υλικού και την υλοποίηση των εργασιών.

Τι σημαίνει σεμινάριο Επιπέδου-1;

Τα σεμινάρια του ΚΕΘΤ διαβαθμίζονται σε 3 επίπεδα ως προς το επίπεδο εξειδίκευσης που παρέχουν: Τα σεμινάρια σε Επίπεδο-3 απευθύνονται σε λογοθεραπευτές και επαγγελματίες ψυχικής υγείας χωρίς εμπειρία  ή με μικρή εμπειρία στις διαταραχές ροής της ομιλίας. Παρέχουν εισαγωγικές γενικές γνώσεις που δημιουργούν ένα πλαίσιο σκέψης και στάσης απέναντι στις διαταραχές ροής της ομιλίας απαραίτητο για την περεταίρω κλινική και θεωρητική μελέτη τους. Επίσης, κατάκτηση εισαγωγικών γνώσεων για την παρακολούθηση σεμιναρίων της διαβάθμισης 2. Η εκπαίδευση διαβάθμισης 1 είναι επαρκής για κλινική εργασία με τις διαταραχές ροής της ομιλίας με ταυτόχρονη εποπτεία.

Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης;

Ναι, δίνεται βεβαίωση στην οποία αναγράφονται οι ώρες παρακολούθησης, το περιεχόμενο του σεμιναρίου και το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Οι ώρες προσμετρούνται στον EFS;

Ναι, οι ώρες παρακολούθησης μπορούν να συνυπολογιστούν στις ώρες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη διατήρηση ή απόκτηση του τίτλου European Fuency Specialist (EFS)

Προσεχή Σεμινάρια και Εποπτείες

Language