Νέα ερευνητικά δεδομένα για τον τραυλισμό από το ΚΕΘΤ

Το Oxford Dysfluency Conference είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά συνέδρια για τις Διαταραχές Ροής της Ομιλίας. Διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια και προσελκύει το ενδιαφέρον κλινικών και ερευνητών από όλο τον κόσμο. Το φετινό συνέδριο διεξήχθη διαδικτυακά στις 7 και 8 Ιανουαρίου 2021.

Το ΚΕΘΤ συμμετείχε ενεργά στο συνέδριο με την παρουσίαση τριών ερευνητικών ανακοινώσεων που αφορούσαν ερευνητικά προγράμματα τα οποία υλοποιούνται στο ΚΕΘΤ ή στα οποία το ΚΕΘΤ συμμετέχει. Οι τίτλοι των ανακοινώσεων ήταν οι εξής:

 1. Fourlas, G. & Ntourou, K. (2021). Effects of the Lexipontix programme on children’s overall stuttering experience. Early evidence. 12th Oxford Dysfluency Conference (ODC), 7-8 January 2021Περισσότερα >>
 2. Fourlas, G., Ntourou, K., Spyridis, I., Batzifoti, V. (2021). Exploring parental perspectives, expectations, and experiences with Lexipontix. 12th Oxford Dysfluency Conference (ODC), 7-8 January 2021Περισσότερα >>
 3. Ntourou, K., Fourlas, G., Marousos, D. (2021). Preschool-age children who stutter with and without concomitant speech and language disorders: Similarities and differences. 12th Oxford Dysfluency Conference (ODC), 7-8 January 2021.  Περισσότερα >>

Οι δύο πρώτες έρευνες αφορούν το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ για παιδιά σχολικής ηλικίας με τραυλισμό. Από τις έρευνες αυτές προκύπτει ότι:

 • Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Λεξιπόντιξ παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική θετική αλλαγή σε όλες τις ερευνητικές μετρήσεις που έγιναν πριν και μετά τη θεραπεία .
 • Μείωσαν τη συχνότητα του τραυλισμού τους και τον βαθμό σοβαρότητας του τραυλισμού, είχαν θετικότερη στάση στην επικοινωνία, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην επικοινωνία και θετικές αλλαγές στη δραστηριότητα και συμμετοχή σε περιστάσεις καθημερινού βίου καθώς και στην ποιότητα ζωής συνολικά.
 • Οι γονείς αναγνωρίζουν τη θετική αλλαγή στο παιδί τους και αισθάνονται περισσότερο σίγουροι και λιγότερο προβληματισμένοι για το πώς διαχειρίζονται τη δυσκολία του παιδιού.
 • Οι γονείς βαθμολόγησαν θετικά, πολύ υψηλά (8.5-10.0) σε δεκάβαθμη κλίμακα, την εκπλήρωση των προσδοκιών τους από το πρόγραμμα θεραπείας καθώς και παραμέτρους του προγράμματος όπως η ποιότητα υλικού, ο βαθμός κινητοποίησης/ενδιαφέροντος του παιδιού για τη θεραπεία, οι απαιτήσεις του προγράμματος σε πόρους της οικογένειας (χρόνος, ενασχόληση, συμμετοχή) και ο ρυθμό εξέλιξης της θεραπείας.
 • Οι γονείς αναφέρουν θετικές αλλαγές σε διάφορους τομείς (λεκτικό, γνωστικό, συναισθηματικό, περιβαλλοντικό) σαν αποτέλεσμα της θεραπείας, παρέχοντας δεδομένα που υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα απευθύνεται στη συνολική εμπειρία τραυλισμού του παιδιού και της οικογένειας.

Η τρίτη έρευνα αφορά παιδιά προσχολικής ηλικίας (α) με τραυλισμό, (β) με τραυλισμό και ταυτόχρονα γλωσσική διαταραχή και (γ) με τραυλισμό και φωνολογική διαταραχή (δ) με τραυλισμό, γλωσσική και φωνολογική διαταραχή. Η έρευνα εξετάζει διαφορές σε παραμέτρους που σχετίζονται με τον τραυλισμό (επικοινωνιακές στάσεις, ηλικία έναρξης τραυλισμού, σοβαρότητα τραυλισμού, αντίκτυπος στο παιδί και τους γονείς) μεταξύ των τεσσάρων ομάδων. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι:

 • Τα παιδιά με τραυλισμό και φωνολογικές διαταραχές βρέθηκαν να εμφανίζουν περισσότερες αρνητικές στάσεις στην επικοινωνία σε σχέση με τα παιδιά των άλλων ομάδων.
 • Τα παιδιά που ανήκαν στην πρώτη ομάδα , δηλαδή παιδιά μόνο με τραυλισμό (χωρίς γλωσσικές ή φωνολογικές διαταραχές), ξεκίνησαν να τραυλίζουν νωρίτερα από τα παιδιά των άλλων ομάδων.
 • Η σοβαρότητα τραυλισμού ήταν μεγαλύτερη στα παιδιά με τραυλισμό και γλωσσικές/φωνολογικές διαταραχές, σύμφωνα με την κρίση του κλινικού.
 • Οι πατέρες των παιδιών με τραυλισμό και φωνολογικές διαταραχές ανέφεραν μεγαλύτερο αντίκτυπο του τραυλισμού στα παιδιά τους από τους πατέρες των παιδιών με τραυλισμό μόνο.

Τα αποτελέσματα των ερευνών πιστεύουμε ότι βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των διαταραχών ροής της ομιλίας. Συμπληρώνουν επίσης, τη θετική εμπειρία που έχουμε από την καθημερινή κλινική πράξη για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων θεραπείας που παρέχονται από το ΚΕΘΤ.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά και τις οικογένειες που συμμετείχαν στις έρευνες για τη συμβολή τους στην υλοποίηση των ερευνών και κυρίως για όσα μάθαμε δουλεύοντας μαζί τους.

Γιώργος Φούρλας,
Εξειδικευμένος Θεραπευτής Διαταραχών Ροής της Ομιλίας.
Διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Θεραπείας Τραυλισμού.
www.travlismos.gr

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Language