Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Δημοσιεύσεις

 1. Φούρλας, Γ., & Μαρούσος Δ., (2019). «Λεξιπόντιξ» Πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Τόμος ΙΙ: Θεραπεία. Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις.
 2. Φούρλας, Γ., & Μαρούσος Δ., (2018). «Λεξιπόντιξ» Πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία. Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις.
 3. Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). A report on the development and clinical application of Lexipontix, a new therapy programme for school age CWS. Procedia-Social & Behavioural Sciences, 193, 92-107.
 4. Φούρλας, Γ. (2011). Τραυλισμός: το σύγχρονο πλαίσιο Θεώρησης των διαταραχών ροής της ομιλίας. Στο: Καλαντζής, Γ.Κ. Διαταραχές του Λόγου στην Παιδική Ηλικία, Φωνή-Ομιλία-Ανάγνωση-Γραφή (4η έκδοση), 378-291. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 5. Φούρλας, Γ. (2007) Αξιολόγηση των Διαταραχών του Γραπτού Λόγου: Κλινικά Θέματα και Πρακτικές Ανάλυσης και Ερμηνείας Γλωσσικών Ικανοτήτων και Δυσκολιών. Στο: Βλασσοπούλου,Μ., Γιαννετοπούλου,Α., Διαμαντή,Μ., et al, (2007). Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στα πλαίσια της σχολικής μάθησης. Αθήνα:Εκδόσεις Γρηγόρης
 6. Φούρλας, Γ.  (1999) Η Ομιλούμενη Γλώσσα της Σχολικής Τάξης. Πραγματολογική Ανάλυση της Επικοινωνίας στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Επικοινωνία, (10, Μάρτιος 1999).
 7. Φούρλας, Γ. (1997)  Βοηθείστε το παιδί που τραυλίζει. ΕΕΓΓ,5,Ιουν.1997
 8. Φούρλας, Γ. (1996) Οι διαταραχές επικοινωνίας στα παιδιά και η συνεργασία λογοπεδικού – εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση τους. ΕΕΓΓ, 2, Ιουν. 1996.
 9. Φούρλας, Γ. (1993) Γλωσσική Ανάπτυξη των Παιδιών με Σύνδρομο Down και Εισαγωγή ενός Συμπληρωματικού Σημειακού Επικοινωνιακού Συστήματος στην Αγωγή του Λόγου τους. Λογοπεδική, Β., 1, 17-24. (Αναδημοσίευση στην εφημερίδα “Σύγχρονη Κοινωνική Αντίληψη”,  Ε, 27-28, 15 και Ε, 29).
 10. Fourlas, G. and Wray, D. (1990)  Children’s Oral Language: A comparison of two classroom organisation systems. In Wray,D, (Ed.) Emerging Partnerships: Current Research into Language  and  Literacy. Clevedon: Multilingual Matters. 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 1. Ntourou, K., Fourlas, G., Marousos, D., Paphiti, M., & Vanryckeghem, M. (2018). Behavioral Assessment Battery: Normative and comparative study of Greek-speaking school-age children who stutter. Poster presentation at the 8th World Congress on Fluency Disorders, Hiroshima, Japan.
 2. Fourlas G. (2018). Applying Solution Focused Brief Therapy into Stuttering Therapy. A clinical example. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp.
 3. Marousos D. & Fourlas G. (2018). Lexipontix: An intervention programme that addresses the overall stuttering experience. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp.
 4. Ntourou, K., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2017). Impact of stuttering in preschool-age children and their parents. Poster presentation at the 7th College of Allied Health Research Day, Oklahoma City, Oklahoma.
 5. Ntourou, K., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2017). Impact of stuttering in Greek-speaking preschool-age children and their parents: Preliminary findings. Poster presentation at the 11th Oxford Dysfluency Conference, Oxford, United Kingdom.
 6. Φούρλας Γ., & Μαρούσος Δ. (2017). Παρεμβάσεις για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει στη βάση του ICF μοντέλου, Παρουσίαση περιστατικού. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.
 7. Μαρούσος Δ. & Φούρλας Γ. (2017). Τραυλισμός στη σχολική ηλικία. Η διερευνητική διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.
 8. Ntourou, K., Marousos, D., Paphiti, M., Fourlas, G., & Vanryckeghem, M. (2016). Communication attitude of preschool & school-age Greek-speaking children who do & do not stutter. Poster presentation at the annual conference of the American Speech-Language-Hearing Association, Philadelphia, PA.
 9. Fourlas,G. (2016). Management of stuttering during the early school years: International Perspectives – The Lexipontix programme. 30th World Congress of the IALP, August 2016. Dublin, Ireland.
 10. Fourlas G. (2016). Lexipontix: the threatening mouse becomes a companion pet. Keynote presentation. 5th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More, Antwerp.
 11. Μαρούσος, Δ., & Φούρλας, Γ. (2016). Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ ως πρόταση θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει. Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (20-23 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.
 12. Φούρλας Γ., & Μαρούσος, Δ. (2016). Το τι και το πώς της θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
 13. Μαρούσος, Δ., & Φούρλας Γ. (2016). Η αξιολόγηση του τραυλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
 14. Μαρούσος, Δ., & Φούρλας Γ. (2016). Από τον ειδήμονα θεραπευτή στον ειδήμονα πελάτη: κλινικές πρακτικές λογοθεραπείας στη βάση του ψυχοκοινωνικού μοντέλου – το παράδειγμα των διαταραχών ροής ομιλίας. Επιστημονικό Εργαστήρι. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
 15. Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2015). “Λεξιπόντιξ” ιστορίες επικοινωνιακής αναδόμησης με υπερ-ήρωες, συμμάχους, γυμνάσια, αποστολές, κόκκινα και κίτρινα εργαλεία, Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.
 16. Φούρλας, Γ. (2015). Τραυλισμός και Επικοινωνιακή Λειτουργικότητα: θεωρητικό πλαίσιο, προσεγγίσεις και κλινική εξειδίκευση. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.
 17. Φούρλας, Γ. (2015). Οδεύοντας προς το επιθυμητό μέλλον: Βραχεία Θεραπεία Τραυλισμού Εστίασης στη Λύση (SFBT) για Εφήβους και Ενηλίκους. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.
 18. Φούρλας, Γ. (2015). Να κάνω το πρόγραμμα Palin – Parent Child Interaction Therapy;  Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.
 19. Fourlas G., Marousos, D. (2014). A report on the development and clinical application of “Lexipontix”, a new therapy programme for school age CWS. 10th Oxford Dysfluency Conference, Oxford, 17-20 July, 2014. U.K.
 20. Fourlas G., Marousos, D. (2014). “Lexipontix”: Developing a Structured Stuttering Therapy Programme for School Age Children. 4th European Symposium on Fluency Disorders, Antwerp 27-29 March 2014. Belgium.
 21. Bosshardt, H., Packman, A., Kretschmann, J., Agius, J., Fourlas,G., Millard, S., et al, (2013). Measuring stuttering in preschool-age children across different languages. 29th IALP Conference 2013. Torino, Italy.
 22. Fourlas, G. (2011). “Functional Communication Modification Therapy”: Effects on adults who stutter. 9th Oxford Dysfluency Conference proceedings. Oxford, U.K.
 23. Fourlas, G. (2010). A single subject study on the effects of an intensive group therapy program for adults who stutter. Poster Presentation, 28th IALP World Congress, Athens, Greece.
 24. Fourlas,G. (2010). Evaluation of telematic services for parental advice of preschool CWS. Poster Presentation , European Symposium on Fluency Disorders, Antwerp, Belgium.
 25. Φούρλας, Γ. (2010). Ο Ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην ανάπτυξη του λόγου και επικοινωνίας των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση.  Ημερίδα Υποστηρικτικής τεχνολογίας για ΑΜΕΑ. Εταιρεία προστασίας Σπαστικών , 29 Απριλίου 2010.
 26. Φούρλας, Γ. (2010). Ο τραυλισμός και οι άλλες διαταραχές ροής της ομιλίας: συμπτώματα-αιτιολογία-θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ημερίδα για τον τραυλισμό. ΚΕΘΤ-Σχολή Αυγουλέα – Λιναρδάτου. 22 Οκτωβρίου 2010.
Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία και εκδήλωση ενδιαφέροντος μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Translate »