Δημοσιεύσεις – Συνέδρια

Δημοσιεύσεις

 • Fourlas G., Ntourou, K., Marousos D. (2022). Lexipontix Program: Facilitating Change toward “Best Hopes” of the School-Age Child Who Stutters and the Family. Semin Speech Lang 2022; 43(02): 082-100 DOI: 10.1055/s-0042-1743208
 • Fourlas G., Marousos, D. (2021). Lexipontix – zintegrowana terapia jąkania dla dzieci jąkających się. In Wesiersca, K., Sonsterud, H. BEZ BARIER, logopedyczna w jąkaniu.  Agere Aude. Download
 • Fourlas G. & Marousos D. (2020). Lexipontix vs Superhero. Let the Game Begin. Stuttering Foundation Virtual Learning Series Webinar.
 • Fourlas G. (2019). Lexipontix: the threatening mouse becomes a companion pet. EFS Webinar, November, 2018.
 • Φούρλας, Γ., & Μαρούσος Δ., (2019). «Λεξιπόντιξ» Πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Τόμος ΙΙ: Θεραπεία. Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις.
 • Φούρλας, Γ., & Μαρούσος Δ., (2018). «Λεξιπόντιξ» Πρόγραμμα θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Τόμος Ι: Διερευνητική Διαδικασία. Αθήνα: Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις.
 • Fourlas, G. & Marousos, D. (2015). A report on the development and clinical application of Lexipontix, a new therapy programme for school age CWS. Procedia-Social & Behavioural Sciences, 193, 92-107.
 • Φούρλας, Γ. (2011). Τραυλισμός: το σύγχρονο πλαίσιο Θεώρησης των διαταραχών ροής της ομιλίας. Στο: Καλαντζής, Γ.Κ. Διαταραχές του Λόγου στην Παιδική Ηλικία, Φωνή-Ομιλία-Ανάγνωση-Γραφή (4η έκδοση), 378-291. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Φούρλας, Γ. (2007) Αξιολόγηση των Διαταραχών του Γραπτού Λόγου: Κλινικά Θέματα και Πρακτικές Ανάλυσης και Ερμηνείας Γλωσσικών Ικανοτήτων και Δυσκολιών. Στο: Βλασσοπούλου,Μ., Γιαννετοπούλου,Α., Διαμαντή,Μ., et al, (2007). Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στα πλαίσια της σχολικής μάθησης. Αθήνα:Εκδόσεις Γρηγόρης
 • Φούρλας, Γ.  (1999) Η Ομιλούμενη Γλώσσα της Σχολικής Τάξης. Πραγματολογική Ανάλυση της Επικοινωνίας στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο. Επικοινωνία, (10, Μάρτιος 1999).
 • Φούρλας, Γ. (1997)  Βοηθείστε το παιδί που τραυλίζει. ΕΕΓΓ,5,Ιουν.1997
 • Φούρλας, Γ. (1996) Οι διαταραχές επικοινωνίας στα παιδιά και η συνεργασία λογοπεδικού – εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση τους. ΕΕΓΓ, 2, Ιουν. 1996.
 • Φούρλας, Γ. (1993) Γλωσσική Ανάπτυξη των Παιδιών με Σύνδρομο Down και Εισαγωγή ενός Συμπληρωματικού Σημειακού Επικοινωνιακού Συστήματος στην Αγωγή του Λόγου τους. Λογοπεδική, Β., 1, 17-24. (Αναδημοσίευση στην εφημερίδα “Σύγχρονη Κοινωνική Αντίληψη”,  Ε, 27-28, 15 και Ε, 29).
 • Fourlas, G. and Wray, D. (1990)  Children’s Oral Language: A comparison of two classroom organisation systems. In Wray,D, (Ed.) Emerging Partnerships: Current Research into Language  and  Literacy. Clevedon: Multilingual Matters.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 • Fourlas, G. & Ntourou, K. (2021). Effects of the Lexipontix programme on children’s overall stuttering experience. Early evidence. 12th Oxford Dysfluency Conference (ODC), 7-8 January 2021. Download>>
 • Fourlas, G., Ntourou, K., Spyridis, I., Batzifoti, V. (2021). Exploring parental perspectives, expectations, and experiences with Lexipontix. 12th Oxford Dysfluency Conference (ODC), 7-8 January 2021. Download>>
 • Ntourou, K., Fourlas, G., Marousos, D. (2021). Preschool-age children who stutter with and without concomitant speech and language disorders: Similarities and differences. 12th Oxford Dysfluency Conference (ODC), 7-8 January 2021Download>>
 • Fourlas, G. & Ntourou, K., 2020. Lexipontix Program: Early Evidence of its Effectiveness for School-age Children Who Stutter. Proposal number 12232. Proposal accepted at the Annual Convention of the American Speech-Language-Hearing Association, San Diego, CA (Convention canceled).
 • Ntourou, K., Fourlas, G., Marousos, D., Paphiti, M., & Vanryckeghem, M. (2018). Behavioral Assessment Battery: Normative and comparative study of Greek-speaking school-age children who stutter. Poster presentation at the 8th World Congress on Fluency Disorders, Hiroshima, Japan.
 • Fourlas G. (2018). Applying Solution Focused Brief Therapy into Stuttering Therapy. A clinical example. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp.
 • Marousos D. & Fourlas G. (2018). Lexipontix: An intervention programme that addresses the overall stuttering experience. Poster presented at 6th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More Antwerp.
 • Ntourou, K., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2017). Impact of stuttering in preschool-age children and their parents. Poster presentation at the 7th College of Allied Health Research Day, Oklahoma City, Oklahoma.
 • Ntourou, K., Fourlas, G., Marousos, D., & Paphiti, M. (2017). Impact of stuttering in Greek-speaking preschool-age children and their parents: Preliminary findings. Poster presentation at the 11th Oxford Dysfluency Conference, Oxford, United Kingdom.
 • Φούρλας Γ., & Μαρούσος Δ. (2017). Παρεμβάσεις για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει στη βάση του ICF μοντέλου, Παρουσίαση περιστατικού. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.
 • Μαρούσος Δ. & Φούρλας Γ. (2017). Τραυλισμός στη σχολική ηλικία. Η διερευνητική διαδικασία του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Αναρτημένη ανακοίνωση στο Συνέδριο Λογοθεραπείας ΣΕΛΛΕ. Ιωάννινα 10-12 Νοεμβρίου.
 • Ntourou, K., Marousos, D., Paphiti, M., Fourlas, G., & Vanryckeghem, M. (2016). Communication attitude of preschool & school-age Greek-speaking children who do & do not stutter. Poster presentation at the annual conference of the American Speech-Language-Hearing Association, Philadelphia, PA.
 • Fourlas,G. (2016). Management of stuttering during the early school years: International Perspectives – The Lexipontix programme. 30th World Congress of the IALP, August 2016. Dublin, Ireland.
 • Fourlas G. (2016). Lexipontix: the threatening mouse becomes a companion pet. Keynote presentation. 5th European Symposium on Fluency Disorders, Thomas More, Antwerp.
 • Μαρούσος, Δ., & Φούρλας, Γ. (2016). Το πρόγραμμα Λεξιπόντιξ ως πρόταση θεραπευτικής παρέμβασης για το παιδί σχολικής ηλικίας που τραυλίζει. Μελέτη Περίπτωσης. Αναρτημένη ανακοίνωση στο 5ο Συνέδριο Αναπτυξιακής Ψυχολογίας (20-23 Οκτωβρίου). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Βόλος.
 • Φούρλας Γ., & Μαρούσος, Δ. (2016). Το τι και το πώς της θεραπείας τραυλισμού για παιδιά σχολικής ηλικίας. Προφορική Ανακοίνωση στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
 • Μαρούσος, Δ., & Φούρλας Γ. (2016). Η αξιολόγηση του τραυλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος Λεξιπόντιξ. Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
 • Μαρούσος, Δ., & Φούρλας Γ. (2016). Από τον ειδήμονα θεραπευτή στον ειδήμονα πελάτη: κλινικές πρακτικές λογοθεραπείας στη βάση του ψυχοκοινωνικού μοντέλου – το παράδειγμα των διαταραχών ροής ομιλίας. Επιστημονικό Εργαστήρι. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών (20-22 Μαΐου). Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα.
 • Μαρούσος, Δ. & Φούρλας, Γ. (2015). “Λεξιπόντιξ” ιστορίες επικοινωνιακής αναδόμησης με υπερ-ήρωες, συμμάχους, γυμνάσια, αποστολές, κόκκινα και κίτρινα εργαλεία, Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.
 • Φούρλας, Γ. (2015). Τραυλισμός και Επικοινωνιακή Λειτουργικότητα: θεωρητικό πλαίσιο, προσεγγίσεις και κλινική εξειδίκευση. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.
 • Φούρλας, Γ. (2015). Οδεύοντας προς το επιθυμητό μέλλον: Βραχεία Θεραπεία Τραυλισμού Εστίασης στη Λύση (SFBT) για Εφήβους και Ενηλίκους. Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.
 • Φούρλας, Γ. (2015). Να κάνω το πρόγραμμα Palin – Parent Child Interaction Therapy;  Ημερίδα ΚΕΘΤ, Αθήνα.
 • Fourlas G., Marousos, D. (2014). A report on the development and clinical application of “Lexipontix”, a new therapy programme for school age CWS. 10th Oxford Dysfluency Conference, Oxford, 17-20 July, 2014. U.K.
 • Fourlas G., Marousos, D. (2014). “Lexipontix”: Developing a Structured Stuttering Therapy Programme for School Age Children. 4th European Symposium on Fluency Disorders, Antwerp 27-29 March 2014. Belgium.
 • Bosshardt, H., Packman, A., Kretschmann, J., Agius, J., Fourlas,G., Millard, S., et al, (2013). Measuring stuttering in preschool-age children across different languages. 29th IALP Conference 2013. Torino, Italy.
 • Fourlas, G. (2011). “Functional Communication Modification Therapy”: Effects on adults who stutter. 9th Oxford Dysfluency Conference proceedings. Oxford, U.K.
 • Fourlas, G. (2010). A single subject study on the effects of an intensive group therapy program for adults who stutter. Poster Presentation, 28th IALP World Congress, Athens, Greece.
 • Fourlas,G. (2010). Evaluation of telematic services for parental advice of preschool CWS. Poster Presentation , European Symposium on Fluency Disorders, Antwerp, Belgium.
 • Φούρλας, Γ. (2010). Ο Ρόλος της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην ανάπτυξη του λόγου και επικοινωνίας των παιδιών με εγκεφαλική παράλυση.  Ημερίδα Υποστηρικτικής τεχνολογίας για ΑΜΕΑ. Εταιρεία προστασίας Σπαστικών , 29 Απριλίου 2010.
 • Φούρλας, Γ. (2010). Ο τραυλισμός και οι άλλες διαταραχές ροής της ομιλίας: συμπτώματα-αιτιολογία-θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ημερίδα για τον τραυλισμό. ΚΕΘΤ-Σχολή Αυγουλέα – Λιναρδάτου. 22 Οκτωβρίου 2010.
Language