Όροι Συμμετοχής στα Σεμινάρια και Διαδικτυακά Σεμινάρια (webinars)

Α. Οριστικοποίηση Δήλωσης Συμμετοχής

 1. Η δηλώση συμμετοχής οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό που θα σας κοινοποιηθεί  και την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης στη γραμματεία του ΚΕΘΤ.
 2. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής χωρίς τραπεζική κατάθεση δεν διασφαλίζει τη συμμετοχή στο σεμινάριο και την κράτηση θέσης συμμετοχής.
 3. Η δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται και πλήρη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Β. Ακυρώσεις Συμμετοχής

 1. Για ακύρωση συμμετοχής μέχρι και 30 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής για τα σεμινάρια και 15 μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής για τα διαδικτυακά σεμινάρια, επιστρέφετε το σύνολο των καταβληθέντων ποσών. Ακυρώσεις μετά τις προθεσμίες αυτές δεν γίνονται δεκτές και καταβάλλεται το σύνολο του ποσού συμμετοχής.
 2. Στην περίπτωση που το σεμινάριο/διαδικτυακό σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του ΚΕΘΤ επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων ποσών.
 3. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή αποχώρησης συμμετέχοντος πριν τη λήξη του σεμιναρίου, ο συμμετέχων δεν δικαιούται επιστροφής χρημάτων.

Γ. Τεχνικός εξοπλισμός και σύνδεση στο διαδίκτυο

 1. Οι συμμετέχοντες στα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars) έχουν πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την σύνδεσή τους στην διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης του διαδικτυακού σεμιναρίου με κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό και με σύνδεση στο διαδίκτυο που επιτρέπει την απρόσκοπτη παρακολούθηση του διαδικτυακού σεμιναρίου.
 2. Στην περίπτωση που το διαδικτυακό σεμινάριο δεν πραγματοποιηθεί για τεχνικούς λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο συμμετέχων (ενδεικτικά αναφέρουμε: ακατάλληλος εξοπλισμός, δυσκολία σύνδεσης, πτώση του internet, μη επαρκής ή διακοπτόμενη σύνδεση, κ.α.) ο συμμετέχων δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων και καταβάλλει το σύνολο του συμφωνημένου ποσού.
 3. Το ΚΕΘΤ δεν υποχρεούται να παράσχει, ούτε παρέχει, τεχνική υποστήριξη στους συμμετέχοντες σε ό,τι αφορά τον τεχνικό τους εξοπλισμό.
 4. Στην περίπτωση που το διαδικτυακό σεμινάριο δεν πραγματοποιηθεί για τεχνικούς λόγους για τους οποίους ευθύνεται το ΚΕΘΤ επιστρέφεται το σύνολο των καταβληθέντων ποσών στους συμμετέχοντες.
 5. Οι συμμετέχοντες στα διαδικτυακά σεμινάρια φροντίζουν να συνδεθούν στην διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης του σεμιναρίου μέσω του συνδέσμου που τους αποστέλλεται, 15 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου και να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους/ρυθμίσεις λειτουργίας σε συνεργασία με τον συντονιστή του σεμιναρίου.

Δ. Πνευματικά Δικαιώματα

 1. Το περιεχόμενο του σεμιναρίου, το βιντεοσκοπημένο υλικό που προβάλλεται, τα έντυπα, φυλλάδια, ασκήσεις και πάσης φύσεως υλικό σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, που προβάλλεται, χορηγείται ή δίδεται προς επεξεργασία για τους σκοπούς του σεμιναρίου, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ΚΕΘΤ και των εισηγητών του σεμιναρίου. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) αναπαραγωγή, διάθεση, διάδοση, μετάδοση, παραχώρηση σε τρίτους, του προαναφερθέντος υλικού.
 2. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται ρητώς, η με οποιονδήποτε τρόπο μαγνητοσκόπηση, ηχογράφηση, φωτογράφιση, του σεμιναρίου και η μετάδοση, ανάρτηση, προβολή του υλικού αυτού σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, στο διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωση ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, από τους συμμετέχοντες.

Ε. Προσωπικά Δεδομένα

 1. Στα πλαίσια της συμφωνίας μας για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και διδασκαλίας για την ανταπόκρισή μας στις νόμιμες υποχρεώσεις μας από τη σχέση μας αυτή, γίνεται επεξεργασία (συλλογή, χρήση, τήρηση σε αρχείο) προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχετε δώσει εσείς ο ίδιος/η ίδια.
 2. Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον παραπάνω σκοπό και χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν.
 3. Αν χρειαστεί να συλλεγούν τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς, θα ενημερωθείτε σχετικά και αν απαιτείται θα ζητηθεί η συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση που την δώσετε, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε επίδραση στις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες.
 4. Δεν κοινοποιούμε ούτε παραχωρούμε σε τρίτους τα δεδομένα σας, εκτός των περιπτώσεων που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας συμφωνίας ή για την ανταπόκρισή μας στις νόμιμες υποχρεώσεις μας ή κατόπιν δικού σας αιτήματος ή ρητής συγκατάθεσης. Ομοίως δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 5. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα σας να είναι ασφαλή.
 7. Ανά πάσα στιγμή και χωρίς χρέωση μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση, διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας, να ζητήσετε να σας δοθούν ή διαβιβαστούν σε κοινώς αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή.
 8. Υπεύθυνος επεξεργασίας – πληροφορίες: Γεώργιος Φούρλας, στη διεύθυνση: Γεωργίου Μπάκου 9, 115 24, Αθήνα, τηλέφωνο: 210 6916094, email: info@travlismos.gr
 9. Εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα σχετικά δικαιώματά σας μπορείτε να απευθύνεστε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)
 10. Για όλα τα παραπάνω μπορείτε να ενημερωθείτε εκτενώς από το ειδικό αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο που είναι στη διάθεσή σας.
Language